Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:server_commands

Ordres del servidor

Cartes del Cel pot actuar com a servidor. Accepta les ordres següents per a la connexió TCP/IP:

Connexió

Podeu utilitzar qualsevol llibreria o objecte de connexió per connectar amb Cartes del Cel des del vostre programari, o bé usar les ordres telnet o netcat amb un script.
Per enviar una ordre, escriviu al socket l'ordre, cada paràmetre separat per un espai en blanc, i finalment una terminació CR-LF.
Per a exemples en diversos llenguatges vegeu https://github.com/pchev/skychart/tree/master/skychart/sample_client

El port estàndard és el 3292 però pot ser canviat per l'usuari en el menú de configuració. El programa també pot triar d'escoltar en qualsevol port a l'atzar si el port configurat està ocupat.

Skychart manté un fitxer amb informació del port de connexió i el seu estat.
En Linux i Mac : [Configuracio_de_l_usuari] /tmp/tcpport
En Windows : Clau del registre: HKCU\Software\Astro_PC\Ciel\Status\TcpPort

El fitxer (o la clau) no existeix si no heu engegat mai Cartes del Cel.
Conté 0 si el programa no està engegat, o bé el servidor està desactivat en el menú de configuració.
Conté el port on escolta si el programa està a punt per acceptar una connexió.

Ordres globals

Ordre Paràmetres Comentari o equivalent de la interfície de l'usuari
? Sense interfície gràfica equivalent, llista les ordres disponibles
NEWCHART nom_carta Fitxer → Mapa nou
CLOSECHART nom_carta Fitxer → Tanca el mapa
SELECTCHART nom_carta Finestra → Nom_carta
LISTCHART Finestra
SAVE nom_fitxer_desat Desa el mapa actual en el fitxer especificat
LOAD nom_fitxer_desat Carrega el mapa d'un fitxer
LOADDEFAULT nom_fitxer_opcio Usa aquesta ordre per carregar un extracte del fitxer de configuració que temporalment remplaça alguna opció de skychart.ini.
SETCAT camí actiu abreujat mín màx Afegeix o canvia un catàleg CatGen. Els camps són els mateixos que en el Configuració catàlegs.
LOADMPCORB file_name Carrega el fitxer especificat amb els elements de l'asteroide en el format MPCORB. Resultat detallat es pot accedir al fitxer [user_data]/database/LoadAsteroidFile.log
PLANETINFO page_number Obre la informació del Sistema Solar a la pàgina donada
GETMSGBOX Retorna el contingut de la barra d'estat
GETCOORBOX Retorna les coordenades de la barra d'estat
GETINFOBOX Configuració → Presentació → Etiquetes - Informació en la barra de menú sobre el mapa
RESET Retorna al mapa i opcions per defecte (igual que amb el senyal HUP)
SHUTDOWN Tanca el programa

Ordres del mapa

Ordre Paràmetres Comentari o equivalent de la interfície d'usuari
REDRAW Segueix tota ordre que modifiqui el mapa; cal per a l'actualització
ZOOM+ Veure → Zoom augment
ZOOM- Veure → Zoom disminució
ZOOM+MOVE Clic dret → Centra i zoom +
ZOOM-MOVE Clic dret → Centra i zoom -
MOVEEAST Fletxa esquerra del teclat
MOVEWEST Fletxa dreta del teclat
MOVENORTH Fletxa amunt del teclat
MOVESOUTH Fletxa avall del teclat
MOVENORTHEAST Teclat numèric 7 (Sense bloqueig numèric)
MOVENORTHWEST Teclat numèric 9 (Sense bloqueig numèric)
MOVESOUTHEAST Teclat numèric 1 (Sense bloqueig numèric)
MOVESOUTHWEST Teclat numèric 3 (Sense bloqueig numèric)
SETNORTH Carta → Mostra l'horitzó → Nord
SETSOUTH Carta → Mostra l'horitzó → Sud
SETEAST Carta → Mostra l'horitzó → Est
SETWEST Carta → Mostra l'horitzó → Oest
SETZENITH Icona Vista zenit
ALLSKY Icona Tot el cel
FLIPX Carta → Transformació → Mirall horitzontal
FLIPY Carta → Transformació → Mirall vertical
ROT+ Carta → Transformació → Rotació a la dreta
ROT- Carta → Transformació → Rotació a l'esquerra
SETFOV 00d00m00s o 00.00 Icona (camp de visió) o icona (Barra principal)
SETFIELDNUMBER 1..10 Posar camp de visió predefinit
GETFOV S/F
SETRA RA:00h00m00s o RA:00.00 Icona (Coordenades AR)
GETRA S/F S → 17h07m12s
F → 17.11991
SETDEC DEC:+00d00m00s o DEC:00.00 Icona (Coordenades DEC)
GETDEC S/F Carta centra AR
SETOBS LAT:+00d00m00sLON:+000d00m00sALT:000mOBS:nom Configuració → Observatori
Compte la longitud ha de ser negativa a l'est. Sovint cal canviar el signe a la longitud.
GETOBS LAT:+00d00m00sLON:+000d00m00s ALT:000mOBS:name Compte amb la longitud, que és is negativa al'est. Sovint cal canviar el signe de la longitud.
SETDATE aaaa-mm-ddThh:mm:ss o bé “aaaa-mm-dd hh:mm:ss” Configuració → Data/Hora
GETDATE
SETTZ Etc/GMT Configuració → Observatori (Zona horària del país)
GETTZ
RESIZE amplada alçada Redimensiona el mapa
SETCURSOR pixX pixY Posa el cursor a les coordenades x,y
GETCURSOR Cursor actual coordenades x,y
CENTRECURSOR Centra la carta a la posició del cursor. Clic dret → Centra
SAVEIMG PNG/JPEG/BMP Nom_del_fitxer qualitat Fitxer → Desa la imatge…
PRINT PRT/PS/BMP PORTRAIT/LANDSCAPE COLOR/BW filepath Imprimeix o exporta a Postscript o Bitmap,
Fitxer → Imprimeix i Arxiu→ Configura impressora
UNDO Edició → Desfés
REDO Edició → Refés

Chart drawing

Command Parameters Comment or GUI Equivalent
CLEANUPMAP Elimina selecció i redibuixa el mapa
SETFOVPROJECTION nombre del camp visió HAI/MER/CAR/ARC/TAN/SIN Posa la projecció dada per al nombre de camp visió
SHOWONLYMERIDIAN ON/OFF Mostra sols el meridià i no tota la graella
SHOWALWAYSMERIDIAN ON/OFF Mostra el meridià en totes les projeccions
SETEQGRID ON/OFF Carta → Línies/Graelles Afegeix la graella equatorial
GETEQGRID
SETGRID ON/OFF Carta → Línies/Graelles Mostra les graelles de coordenades
GETGRID
SETSTARMODE 0/1/2 Configuració → Mode presentació → Presentació dels estels
GETSTARMODE
SETNEBMODE 0/1 Configuració → Mode presentació → Presentació de cel profund
GETNEBMODE
SETAUTOSKY ON/OFF Configuració → Configuració del programa → Presentació > Mostra el color del cel
GETAUTOSKY
SETPROJ ALTAZ/EQUAT/GALACTIC/ECLIPTIC Carta → Sistema de coordenades
GETPROJ
SETCHARTEQUINOX Date/J2000 Fixa l'equinacci quan les coord. són EQUAT
SETGRIDNUM ON/OFF Configuració → Presentació → Línies - Mostra els valors de les graelles
SETCONSTLINE ON/OFF Configuració → Presentació → Línies - Figura de les constel·lacions
SETCONSTBOUNDARY ON/OFF Configuració → Presentació → Línies - Límits de les constel·lacions
SHOWPICTURE ON/OFF Mapa → Mostra objectes → Mostra imatges
SHOWBGIMAGE ON/OFF Mostra imatge de fons
LOADBGIMAGE fits_filename Carrega un nou fitxer FITS d'imatge de fons i també força recarregar-lo si el nom és el mateix.
LOADCIRCLE file_name Carrega llista de marques de buscador, com clic dret - Cercle buscador - Carrega des de fitxer
SETCIRCLE num diameter rotation offset Defineix cercle buscador com Configuració - Presentació - Cercle buscador
SETRECTANGLE num width height rotation offset Crea rectangle com Configuració - Presentació - Rectangle buscador
SHOWCIRCLE num_list Posa una llista separada amb comes dels cercles a ser activats 1,2,…,10
SHOWRECTANGLE num_list Posa una llista separada amb comes dels rectangles a ser activats 1,2,…,10
MARKCENTER ON/OFF Mostra una marca al centre del mapa, igual que Show mark
GETFRAMES Retorna els marcs del mosaic, igual que el eina mosaic botó “Envia via servidor”
PLANISPHEREDATE ON/OFF Mostra o amaga l'escala de la data del planisferi
PLANISPHERETIME ON/OFF Mostra o amaga l'escala de l'hora del planisferi

Selecció d'objecte

Command Parameters Commentari o GUI equivalent
GETCHARTEQSYS Dóna l'actual sistema equatorial del mapa, Data o J2000, B1950, …
SEARCH nom_objecte Útil recerca (Barra principal)
FIND classe_objecte nom_objecte El mateix que “busca” però us deixa especificar la classe d'objecte desitjat: 0=nebulosa, 1=nd, 2=estel, 3=estel, 4=variable, 5=doble, 6=cometa, 7=asteroide, 8=planeta, 9=constel·lació, 10=línia catàleg. .el nom de l'objecte s'ha de posar entre doble cometes si conté un espai
IDCENTER Identifica objecte al centre del mapa
IDCURSOR Identifica l'objecte a la posició del cursor, com quan fem clic en la carta
IDSCOPE Identifica objecte a la posició del cursor del telescopi
GETSELECTEDOBJECT Retorna informació sobre el darrer objecte seleccionat
GETRISESET Dóna l'hora de sortida/trànsit/posta del darrer objecte triat

Telescopi

Command Parameters Comment or GUI Equivalent
CONNECTTELESCOPE Connecta al telescopi per defecte.
DISCONNECTTELESCOPE Desconnecta el telescopi per defecte.
SLEW RAhr Dec [in decimal] Mou el telescopi per defecte a les coordenades especificades.
ABORTSLEW Interromp l'ordre de desplaçament actual.
SYNC RAhr Dec [in decimal] Sincronitza el telescopi per defecte a les coordenades especificades.
GETSCOPERADEC S/F Retorna les coordenades actuals del telescopi.
TRACKTELESCOPE ON/OFF Igual que menú Telescopi / Segueix el telescopi.
SETSCOPEREFRESHRATE refresc [ms] Refresca la posició del telescopi cada (refresc) [ms]
GETSCOPERATES Retorna una llista de les velocitats suportades pel telescopi
SCOPEMOVEAXIS eix(0/1) velocitat Comença el moviment del telescopi al llarg (eix) usant (velocitat)
L'ordre següent és específica per a un telescopi INDI, preferiu l'ordre de més amunt
CONNECTINDI Connecta a un telescopi configurat INDI.
DISCONNECTINDI Desconnecta el telescopi INDI.
SLEWINDI RAhr Dec [in decimal] Mou el telescopi INDI a les coordenades especificades.
ABORTSLEWINDI Avorta l'ordre de desplaçament actual.
SYNCINDI RAhr Dec [in decimal] Sincro el telescopi INDI a les coordenades especificades.
Aquest comandament mostra un cursor en la carta per a un telescopi no governat per Skychart
MOVESCOPE RA Dec [00.00] Mou el cursor del telescopi a coordenades. AR en hores decimals.
MOVESCOPEH HourAngle Dec [00.00] Com MOVESCOPE però angle horari en lloc de AR. Angle horari en hores decimals.

Llista d'observació

Command Parameters Comment or GUI Equivalent
OBSLISTLOAD list_file_name carrega la llista d'observació
OBSLISTFIRST selecciona el primer objecte
OBSLISTLAST selecciona el darrer objecte
OBSLISTNEXT selecciona el proper objecte
OBSLISTPREV selecciona l'objecte previ
OBSLISTLIMIT ON/OFF posa límit si/no
OBSLISTAIRMASSLIMIT [airmass] límit per massa d'aire
OBSLISTTRANSITLIMIT [hours] límit per distància al meridià
OBSLISTTRANSITSIDE EAST/WEST/BOTH costat del meridià

Compatibilitat amb V2.7 - ordres DDE

Eviteu usar aquestes ordres que són per ajudar a la migració d'una aplicació més antiga.

Ordre Paràmetres Comentaris o equivalent de la interfície d'usuari
MOVE obsolet AR: 00h00m00.00s DEC:+00d00m00.0s camp:+00d00m00s Icona
DATE obsolet igual que SETDATE
OBSL obsolet igual que SETOBS
RFSH obsolet igual que REDRAW
PDSS Igual que el menú Carta - Obté imatge DSS
SBMP obsolet usa SAVEIMG
SGIF obsolet usa SAVEIMG
SJPG obsolet usa SAVEIMG
IDXY X:pixelx Y:pixely
GOXY X:pixelx Y:pixely
ZOM+ obsolet igual que ZOOM+
ZOM- obsolet igual que ZOOM-
STA+ Icona (Barra principal)
STA- Icona (Barra principal)
NEB+ Icona (Barra principal)
NEB- Icona (Barra principal)
GREQ obsolet usa SETEQGRID
GRAZ obsolet usa SETGRID
GRNM obsolet usa SETGRIDNUM
CONL obsolet usa SETCONSTLINE
CONB obsolet usa SETCONSTBOUNDARY
EQAZ obsolet usa SETPROJ

Informació sobre l'objecte triat

La informació següent és retornada quan un objecte és triat en la carta, sigui per clic del ratolí o com resultat d'una cerca. Cada camp està separat per un caràcter <tab>.

> Chart_1 : 23h21m39.85s +61°19'04.8" Nb  NGC 7635 m:11.00 Dim: 15.0 x  8.0 ' class:  Identifier:C11,LBN 548
  • > indica el principi del missatge.
  • Chart_1 : el nom de la carta on es va triar l'objecte.
  • 23h21m39.85s AR de l'objecte usant l'equinocci de la carta actual.
  • +61°19'04.8“ DEC de l'objecte segons l'equinocci de la carta actual.
  • Nb el tipus d'objecte
  • NGC 7635 el nom de l'objecte

Llavors vénen una sèrie de camps amb contingut que depèn del tipus d'objecte i del catàleg en ús.

Si la tria ve d'un clic també podeu obtenir informació sobre la distància del darrer objecte seleccionat:

> Chart_1 : From: "Sh 2-150" to "NGC 7635 " Separation: +06°48'05.6" PA:119° Offset:  0h49m46.4s -03°53'47"
ca/documentation/server_commands.txt · Darrera modificació: 2021/02/07 11:49 per antoni