Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ZijbalkNieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:news:gaia_edr3

FIXME Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.
(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)

GAIA EDR3

GAIA EDR3 is vanaf nu beschikbaar voor je gebuik met Skychart

M13 with GAIA EDR3

De Gaia Early Data Release 3 (EDR3) bevat astrometrie, fotometrie, radiale snelheden, astrofysische gegevens en variabiliteit informatie van ongeveer 1.8 miljard bronnen helderder dan magnitude 21.

De EDR3 'compleetheid' is verbeterd ten opzichte van DR2, maar er ontbreken nog steeds veel heldere sterren. Om die reden moet je deze catalogus samen met de standaard aanwezige Hipparcos catalogus gebruiken.

Lees meer over de details van de GAIA EDR3 in de release documentatie.

Wat te doen wanneer je al de Gaia DR2 catalogus geïnstalleerd hebt?
Upgraden naar EDR3 zal nauwelijks een verschil maken in de weergave van de kaarten.
Alleen als je belang hebt bij betere precisie van astrometrie en fotometrie heb je een reden om te moeten upgraden. Zie daarvoor bovenstaande link.


Gebruik met Skychart

Online catalogus

Je kunt de GAIA EDR3-gegevens gebruiken met Skychart zonder iets te installeren door gebruik te maken van de VO-catalogusfunctie.VO catalogus .

Maak een kaart in equatoriale projectie met een beeldveld van 10-15 boogminuten in het interessegebied.
Open de Catalogus-instellingen.

Klik op Toevoegen op het tabblad VO-catalogus en zoek naar EDR3, selecteer de catalogus I/350, klik op “Selecteer Catalogus”. Selecteer het eerste tabblad I/350/gaiaedr3, voer bij “Standaard magnitude” in: 21, selecteer uit het pull-down menu bij “Naam” EDR3Name, en klik op de knop “Download catalogus”.

Zorg ervoor dat de GAIA EDR3-rij groen is en klik op de knop OK.

Als er geen ster wordt weergegeven, zorg er dan voor dat in het menu “Kaart → Toon objecten” de opties “Toon sterren” en “Toon Virtual Observatory gegevens” zijn aangevinkt.
Je kunt later terugkeren naar het scherm om de gegevens voor een nieuw gebied te laden met een klik op de pijl in de kolom Opnieuw laden.


Lokaal gebruik van deze catalogus aangepast voor Skychart

Voor lokaal, offline gebruik kun je de catalogus downloaden.
Deze catalogus bevat de volgende velden: source_id, ra, dec, phot_g_mean_mag, phot_bp_mean_mag, phot_rp_mean_mag, pmra, pmdec, parallax, radial_velocity.
Je kunt op source_id zoeken in het format: Gaia EDR3 1328053954366555648.
De Vizier link onderaan het gedetaileerde informatie venster geeft je toegang tot alle andere Gaia gegevens voor de geselecteerd ster.

Deze catalogus werkt met Skychart versie 4.2, maar zoeken op een naam van EDR3 vereist een versie van Skychart hoger dan 4.3-4238.

The files are split in three parts of increasing magnitude so you can limit your download size.
You can download each part using Bittorent for better reliability, open the torrent files in your bittorrent client software to download the real data:

For convenience you can also download the files from your browser using http, but this is likely to take more time and is less reliable than the torrent: https://vega.ap-i.net/pub/GaiaEDR3/

Extract all the 3 zip file on the same directory, preferably in a “gaia” directory in your Documents folder, do not extract in “Program Files” or in /usr. This make the following directories:
Documents/gaia/gaia1
Documents/gaia/gaia2
Documents/gaia/gaia3

From Skychart, menu Setup/Catalog check Gaia and indicate the full path for Documents/gaia , not for any of the sub-directories.

As many bright stars are still missing from the Gaia data you must also check Hipparcos at the same time as Gaia to add them.

It is mandatory to install the lower parts, you cannot install only gaia3 without gaia1 and gaia2.
But you can install only gaia1 if the magnitude 15 is sufficient for you.


Use a database prepared for HNSKY

The HNSKY software use a very interesting compact format that is complimentary to the Skychart format. Many thanks to Han Kleijn for building this database and to help me to use them from Skychart.

You can make your choice between four versions of different limiting magnitude, with color or not.

  • V16 COLOUR, Gaia eDR3 up to Johnson-V magnitude 16, containing 60 million stars, including star colour information, native 290-6 format, 346 MB, epoch 2025.
  • V17 COLOUR, Gaia eDR3 up to Johnson-V magnitude 17, containing 120 million stars, including star colour information, native 290-6 format, 695 MB, epoch 2025
  • G17 Gaia eDR3 up to BP-magnitude 17, containing 105 million stars, native 290-5 format, 503 MB, epoch 2025
  • G18 Gaia eDR3 up to BP-magnitude 18, containing 205 million stars, native 290-5 format, 996 MB, epoch 2025

You can download them from: https://sourceforge.net/projects/hnsky/files/star_databases/

After installing the data, open the menu “Setup / Catalog / Other software data” to select the file path and the database you want.

A big advantage of this files is the compactness, you can have very good star data to magnitude 16 in a download of only 346 MB.
You can share the same data with HNSKY, ASTAP and CdC, no additional download is required.
But this is at the cost of limited data for each star: coordinates, magnitude and color.


Note about the star magnitudes

GAIA use its own specific passbands for the star magnitude.
On a first approximation you can imagine G as equivalent to unfiltered CCD, BP as the full visual range (B+V+R), and RP as the I near infrared.
The Skychart catalog show this three magnitudes and in addition it compute a V magnitude and a B-V color index using the relation given in the GAIA documentation. The star diameter on the chart is relative to the G magnitude.
The HNSKY database V16 and V17 use the V magnitude and show the BP-RP color index as well as B-V computed using the same relation. G17 and G18 use the BP magnitude.


##############

GAIA EDR3

GAIA EDR3 està disponible i pot usar-se amb Cartes del Cel

M13 amb GAIA EDR3

Les primeres dades de la versió 3, consisteixen en astrometria, fotometria, velocitats radials, paràmetres astrofísics i informació de variabilitat per a uns 1.8 billion de fonts més brillants que la magnitud 21.

El contingut EDR3 és millorat respecte DR2 però encara li falten molts estels brillants, i cal que s'usi junt amb el catàlg Hipparcos.

Es pot llegir més detalls sobre GAIA EDR3 en la documentació de llançament

Què fer si ja teniu instal·lat el Gaia DR2 ?
Actualitzar a EDR3 en prou feines farà una diferència en la carta.
Una raó per a actualitzar seria si teniu interès en alguna de les millores fetes per EDR3, com la millor precisió en astromeria i fotometria. Vegeu l'enllaç de més amunt.


Ús amb Cartes del Cel

Catàleg en línia

Podeu usar el GAIA EDR3 amb Skychart sense instal·lar res usant l'opció VO catalog.

Feu una carta en projecció equatorial amb un camp de visió de 10-15 minuts d'arc en la zona que us interessi.
Obriu la configuració de Catàlegs.

Cliqueu Afegeix en la pestanya del catàleg VO i cerqueu EDR3, seleccioneu el catàleg I/350, cliqueu Selecciona catàleg.

Trieu la primera pestanya I/350/gaiaedr3, entreu la magnitud per defecte: 21, per al nom “Name” trieu EDR3Name, cliqueu a 'Download catalog'.

Comproveu que la fila GAIA EDR3 estigui en verd i feu clic al botó OK.
Si no es mostra cap estel comproveu que en el menú “Carta/Mostra Objectes”, que “Mostra estels” i “Mostra dades d'Observatori Virtual” estiguin activats.
Podeu tornar a la pantalla més tard per carregar les dades d'una nova zona, amb un clic en la fletxa de la columna Recarrega.


Ús d'un catàleg preparat per a Skychart

Podeu baixar el catàleg complet per a ús local fora de línia.
Aquest catàleg inclou els camps següents: núm origen, AR, dec, mag mitj.fotog, mag mitj.g fotog.,mag mitj, bp,mag mitj rp, pmar, pmdec, parallax, vel radial.
Podeu cercar pel núm origen usant el format: Gaia EDR3 1328053954366555648.
L'enllaç Vizier al peu de la finestra de l'enllaç detailed information us dóna accés a totes les altres dades Gaia per a l'estel triat.

Aquest catàleg treballa amb la versió 4.2 de Skychart però la recerca amb el nom EDR3 vol la versió més alta que 4.3-4238.

Els fitxers estan dividits en 3 parts de magnitud creixent, per tant podeu limitar el volum de la descàrrega.
Podeu baixar cada part usant Bittorent per millor fidelitat, obriu els fitxers torrent en la vostra bittorrent client programari per baixar les dades reals:

Us pot interessar baixar els fitxers usant http del vostre navegador, però segurament us trigarà més i serà menys fiable que amb torrent: https://vega.ap-i.net/pub/GaiaEDR3/

Heu d'extraure tots els 3 fitxers zip en el mateix directori, preferentment en un directori “gaia” en la vostra carpeta de Documents, no els poseu en “Program Files” o en /usr. Així es crearan els segÚents directoris:
Documents/gaia/gaia1
Documents/gaia/gaia2
Documents/gaia/gaia3

Des de Cartes del Cel, menu Configuració/Catàlegs… marqueu Gaia i indiqueu el camí complet per al directori Documents/gaia , no per cap dels subdirectoris.

Com que molts estels brillants encara no estan inclosos en les dades del Gaia, també heu de marcar Hipparcos alhora que el Gaia, per afegir-lo.

És obligat instal·lar les parts més baixes, és a dir, no podeu instal·lar gaia3 sense haver instal·lat abans gaia1 i gaia2 .
Però sí que podeu instal·lar només el gaia1 si amb la magnitud 15 ja en teniu prou.


Ús d'una base de dades obtinguda de HNSKY

El programari HNSKY usa un format compacte força interessant, que es complementa bé amb el format de Cartes del Cel. Moltes gràcies a Han Kleijn per crear aquesta base de dades i ajudar-me a usar-la des de Skychart.

Podeu fer la tria entre quatre versions amb diferent magnitud límit, amb color o sense.

  • V16 COLOUR, Gaia eDR3 fins a Johnson-V magnitud 16, que conté 60 milions d'estels, incloent informació del color dels estels, format nadiu 290-6, 346 MB, època 2025.
  • V17 COLOUR, Gaia eDR3 fins a Johnson-V magnitud 17, amb 120 milions d'estels, amb informació sobre el color dels estels, format nadiu 290-6, 695 MB, època 2025
  • G17 Gaia eDR3 fins a magnitud BP 17, amb 105 milions d'estels, format nadiu 290-5, 503 MB, època 2025
  • G18 Gaia eDR3 fins a magnitud BP-18, amb 205 milions d'estels,format nadiu 290-5, 996 MB, època 2025.

Els podeu descarregar des de: https://sourceforge.net/projects/hnsky/files/star_databases/

Després d'instal·lar les dades heu de triar el camí al fitxer de la base de dades que desitgeu.

Un gran avantatge d'aquests fitxers és la seva compactació. Podeu tenir dades estelars molt bones fins a la magnitud 16 amb només una baixada de 346 MB.
A més, podeu compartir les mateixes dades amb HNSKY, ASTAP i CdC, no cal cap baixada més.
Però això és al preu de dades limitades per a cada estel: coordenades, magnitud i color.


Nota sobre les magnituds estelars

GAIA usa els seus propis passos de banda específics per a la magnitud estelar.
En una primera aproximació podeu imaginar G com equivalent a una CCD no filtrada, BP com el rang visual complet (B+V+R), i RP com la I de l'infraroig pròxim.
El catàleg de Skychart mostra les tres magnituds i a més, calcula una magnitud V i un índex de color B-V usant la relació donada en la documentació GAIA. El diàmetre dels estels de la carta és relatiu a la magnitud G.
Les bases de dades de HNSKY V16 i V17 usen la magnitud V i mostren l'índex de color BP-RP així com B-V calculades usant la mateixa relació. G17 i G18 usen la magnitud BP.


nl/news/gaia_edr3.txt · Laatst gewijzigd: 2023/02/07 11:32 door marc_fokker