Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:vo_samp

Interfície de l'observatori virtual SAMP

SAMP és un protocol de messatgeria, part de l'Obsevatori Virtual, que possibilita que les eines de programari d'astronomia pugin interoperar i comunicar-se. Skychart pot connectar a aquestes altres eines i enviar o rebre posicions de coordenades, imatges FITS i taules o seleccions d'Observatoris Virtuals (OV).
Eines força útils per usar amb Skychart són Topcat i Aladin.

Skychart no inclou un node (hub), per tant us cal la connexió a un altre programari que inclogui aquest element.

Inicialització

Per començar a usar SAMP amb Skychart podeu configurar algunes opcions des del menú Setup -> General -> SAMP. Això inclou com s'ha de connectar el hub (node), quines demandes de funció acceptar, i com mantenir les dades un cop es tanqui el programa.

Si trieu no connectar-vos automàticament, o el hub no està engegat quan comenceu Skychart, llavors heu de connectar-vos des del menú File -> SAMP.

Des del mateix menú podeu veure l'estat de la connexió i la llista de clients.

Missatges transmesos

Per totes aquestes funcions teniu l'opció d'emetre el missatge a tots els clients o bé triar una única destinació a un client de la llista.

Coordenades

Per enviar coordenades useu el menú contextual (botó dret del ratolí) Envia coordenades SAMP.

Taula de dades

Podeu enviar una taula de dades d'OV que obteniu en Skychart des de la configuració catàleg OV. Només se suporta el format VOtable, de taula OV.

Selecció de la taula

Quan feu clic esquerre sobre un objecte del mapa que és part d'una taula d'OV que és compartida, l'objecte triat s'envia com una selecció. Això està limitat a la tria d'una sola fila.

Imatge

Per enviar una imatge FITS useu el botó ´“Envia imatge” del menú contextual del mapa (botó dret del ratolí) Image list.

Missatges Rebuts

Recordeu que podeu configurar quins missatges voleu rebre i si voleu una nota de confirmació abans d'emprendre l'acció.
Configureu també com voleu retenir les dades quan es tanqui el programa. Això permet fer una selecció de dades complexa usant, per exemple, Topcat i usar les dades fora de línia per usar amb Skychart al telescopi.

Coordenades

Centra el mapa en les coordenades rebudes i cerca un objecte en aquesta posició.
Si hi troba un objecte, es popden usar totes les funcions disponibles en aquest cas:: mostra informació detallada, desplaça-hi el telescopi, …

Taula de dades

Afegeix la taula a la llista del catàleg de l'OV i mostra els objectes en el mapa. Només és suportat el format VOtable (taula OV).
Podeu canviar el símbol, el color, o la tria de columna amb el botó Actualitza ( Update) sota de la lloista.

Tria de la taula

Marqueu en verd els objectes seleccionats en la carta.

Imatge

Mostra la imatge i centra el mapa de la mateixa manera que amb la descàrrega d'imatges DSS. Només se suporta el format FITS.

Exemples

Volem mostrar en la carta els estels supergegants en la zona de les Híades usant el catàleg XHIP com a font de les dades. Si ja sabeu com treballar amb Topcat podeu saltar a les tres darreres passes..

Usem Topcat per obtenir les dades. Per tant, executeu Topcat i Skychart i connecteu Skychart al hub.

En Skychartfeu un mapa centrat en les Híades am un angle de visió de 20°.

En Topcat feu clic al menú VO → Vizier catalog service. Nom d'objecte: hyades, cliqueu Resolve, entreu 10 per al radi (graus).
Per a les columnes de sortida (“Output columns”) seleccioneu “all” (totes).
Per a la tria del catàleg feu clic a “By keyword”, i per “Keyword” entreu XHIP, click Search catalogues, select “V/137D” on the list. Click OK.

Envieu la taula de dades a Skychart: Seleccioneu la taula principal V_137D_XHIP en Topcat, obriu el menú Interop → Send table to .. skychart.

Crea el diagrama Hertzsprung–Russell en Topcat: obriu el menú Graphics → Plot, select Table=V_137D_XHIP, X Axis=B-V, YAxis=VMag (not Vmag!), feu clic a Flip on Y Axis.

Feu un subconjunt amb una selecció de la branca de gegants roges
Des del menú graphic Subset → Draw subset region, llavors trieu la branca de supergegants amb el ratolí.

Feu clic al menú Subset → Finish drawing region. Doneu un nom al vostre subconjunt: “supergegant”, seleccioneu “skychart” i feu clic a Transmit Subset.

Això marcarà en verd totes les supergegants en el mapa, amb els altres estels del XHIP en vermell.

Feu clic a Aldebaran en Skychart, això envia una selecció de fila única a Topcat. Resaltarà la posició d'Aldebaran en el gràfic HR i en el navegador de taula.

Després d'haver aconseguit fer treballar aquest exemple bàsic, ja podeu explorar totes les potents funcions que Topcap pot oferir per preparar el catàleg ideal que desitgeu. Comenceu amb les altres opcions del menú de l'OV i també proveu el menú Joins (ajunta) per mesclar les dades de moltes taules originals.

ca/documentation/vo_samp.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)